องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 

โดย : นางกนกวรรณ วิเชฐวรพงศ์
การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ

การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ จะต้งใช้เอกสารอะไรบ้าง
เมื่อ : วันที่ 17 มีนาคม 2565 15:00:27


 
1
 

ความคิดเห็นที่ 1
โดย : นางสาววิมลรัตน์ โพธิ์ศิริ

การลงทะเบียนสามารถลงได้ที่

 • ในเขตกรุงเทพมหานคร ต้องไปลงที่สำนักงานเขตที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • ต่างจังหวัด ต้องไปยื่นที่ อบต.(องค์การบริหารส่วนตำบล) หรือเทศบาลที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
 • กรณีลงทะเบียนด้วยตนเอง
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
  3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝาก จำนวน 1 ชุด
 • กรณีมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้อื่นมายื่นคำขอรับเงินแทนได้ ต้องเตรียมเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  1. หนังสือมอบอำนาจ (แบบฟอร์มมอบให้ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรง)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
  3. สำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจ

เมื่อ : วันที่ 17 มีนาคม 2565 15:05:55


 
1
 
    รายละเอียด
 
รูปภาพ :
  *** รองรับไฟล์ภาพประเภท gif, jpg, png ความกว้างไม่เกิน 500 px
ชื่อ :
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965