องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
 ...วิสัยทัศน์การพัฒนา…
องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ

“ต้นแบบชุมชนปลอดสารพิษ  ชีวิตมีมาตรฐาน
ธรรมาภิบาลเป็นหลัก   อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย”


ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ
๑.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๒.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๓.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
๔.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๕.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมรายได้  อาชีพ  และลดรายจ่าย
๖.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง  การบริหารและอำนวยการ

พันธกิจการพัฒนา
พันธกิจที่  ๑  การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดี  โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  การวางแผนพัฒนา  การตรวจสอบ  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการบริหารและการปกครอง
พันธกิจที่  ๒  การเพิ่มประสิทธิภาพในด้านการเกษตรและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ดี  เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
พันธกิจที่  ๓  การส่งเสริมและพัฒนาระบบเศรษฐกิจ  และชุมชนให้เข้มแข็ง  สามารถพึ่งตนเองได้  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
พันธกิจที่  ๔  การส่งเสริมด้านสาธารณสุข  และการกีฬา  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องภิ่น
พันธกิจที่  ๕  การพัฒนาทางด้านการศึกษา  เทคโนโลยีสารสนเทศ  ตลอดจนอนุรักษ์และพัฒนาศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น
พันธกิจที่  ๖  การส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสังคม  และสวัสดิการชุมชน
พันธกิจที่  ๗  ปรับปรุงและพัฒนาระบบคมนาคม  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณุปการให้ได้มาตรฐาน  มีประสิทธิภาพเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน  เพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
๑.  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
๒.  การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  ตามแนวธรรมมาภิบาล
๓.  จัดการทรัพยากรธรรมชาติ  และสิ่งแวดล้อม ให้มีความยั่งยืน
๔.  ประชาชนดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
๕.  ประชาชนมีสุขภาพดีถ้วนหน้า
๖.  ส่งเสริมการศึกษา  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  และขนบธรรมเนียมประเพณี
๗.  ชุมชนมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๘.  ผู้ด้อยโอกาส  ผู้สูงอายุได้รับการดูแล
๙.  ระบบสาธารณูปโภค  สาธารณูปการ  เพียงพอและทั่วถึง
๑๐.  การคมนาคมสะดวก

 
 
Download File  View File
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965