องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ปี 2565
[ lpa01 ] :ด้านที่ 1 ด้านการบริหารจัดการ
  การวางแผน พัฒนาท้องถิ่น
  การจัดทำฐานข้อมูล
  การจัดการข้อร้องเรียน
  การบริการประชาชน
  ระบบควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน
  การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน
  การเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารงาน
[ lpa02 ] :ด้านที่ 2 ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา
  คุณภาพชีวิตความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน
  ความพร้อมรับผิดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
  การบริหารกิจการสภา
  ความสอดคล้องเชิงยุทธศาสตร์
  ประสิทธิภาพของการบริหารทรัพยากรบุคคล
  ประสิทธิผลของการบริหารทรัพยากรบุคคล
[ lpa03 ] :ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงินและการคลัง
  การจัดเก็บรายได้
  การบริหารงบประมาณ
  การพัสดุ
  การบริหารการเงินและบัญชี
  ผลสัมฤทธิ์
[ lpa04 ] :ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ
  ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
  ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต
  ด้านการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเที่ยว
  ด้านศิลปะ วัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
  ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
[ lpa05 ] :ด้านที่ 5 ด้านธรรมาภิบาล
  การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
  การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
  การมีระบบ และกลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน
  การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965