องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
คู่มือการปฏิบัติสำหรับสถานพัฒนาเด็กปฏมวัยในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
คู่มือกลาง การปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ และแจ้งเบาะแสด้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คำรัองคัดค้านการประเมินภาษีหรือการเรียกเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์
แบบฟอร์มร้องเรียน ร้องทุกข์ อบต.โชกเหนือ
คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์
กระบวนการ/ขั้นตอนและระยะเวลาการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน
คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
ประกาศคู่มืองานบริการสำหรับประชาชน
คู่มือการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2559
คู่มือการขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965