องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ร่วมงานมอบโล่รางวัลพร้อมเกียรติบัตร และงานเสวนาวิชาการ อปท.ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี พ.ศ. 2565 โดย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ณ โรงแรมปรินซ์พาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร

     

องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ ได้รับการรับรองคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม (Environmental Health Accreditation : EHA ) ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

     

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขอมอบประกาศเกียรติคุณนี้เพื่อรับรองว่า อบต.โชกเหนือ ได้ผ่านการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมเพื่อท้องถิ่นและชุมชน ระดับน่าอยู่ยั่งยืน ให้ไว้ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2565

     

ประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติ ให้ไว้เพื่อแสดงว่า อบต.โชกเหนือ เป็นหน่วยงานที่ได้ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หน่วยงานที่มีผลคะแนนระดับ AA

     

อำเภอลำดวน จังหัดสุรินทร์ ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า อบต.โชกเหนือ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดการน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

     

จังหวัดสุรินทร์ ขอมอบประกาศนียบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า อบต.โชกเหนือ ได้จัดตั้งโรงเรียนผู้สูงอายุ เพื่อเป็นสถานที่จัดกิจกรรมและให้บริการสำหรับผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

     

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965