องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันครายต่อสุขภาพ พ.ศ.2560

     

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ว่าด้วยการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2553

     

ขอความเห็นชอบข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557

     

ข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557

     

เห็นชอบร่างข้อบัญญัติ เรื่อง การควบคุมเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2557

     

ขอเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือประปาผิวดินขนาดใหญ่

     

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารกิจการและบำรุงรักษาระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548

     

ขออนุญาตยกเว้นระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารกิจการประปาและการบำรุงรักษา ระบบประปาหมู่บ้าน พ.ศ.2548

     

ข้อบัญญัติตำบล เรื่อง ว่าด้วยเรื่องประปาหมู่บ้าน ประจำปี 2550

     

12
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965