องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่ดิน

      

ใบยื่นคำร้องขออนุญาตใช้น้ำประปา

      

แบบแสดงรายการภาษีป้าย

      

แบบคำขอจดทะเบียนพาณิชน์

      

ตัวอย่างการกรอกข้อมูลจดทะเบียนพาณิชย์

      

คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

      

แบบคำขอใบอนุญาตประกอบกิจการ การรับทำ การเก็บขน หรือ จำกัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย

      

แบบคำขอใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

      

แบบคำขอใบอนุญาตการต่ออายุใบอนุญาต สถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร

      

 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965