องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
มาตรการเตรียมความพร้อมเพื่อเป็นจังหวัดนำร่องโรคโควิด-19 เป็นโรคประจำถิ่น (Endemic)

     

แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในการป้องกัน ควบคุม และระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

     

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563

      

พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562

      

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร(ฉบับที่ 5)พ.ศ.2558

      

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.2563

      

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3)พ.ศ.25561

      

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ของ อปท (ฉบับที่ 4)พ.ศ.2561

      

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2)พ.ศ.2561

      

12
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965