องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ พ.ศ.2565

     

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ พ.ศ.2565

     

ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ พ.ศ.2565

     

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโชเหนือว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ ประจำปี 2565

     

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

      

ประกาศ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง และประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ พ.ศ. 2563

      

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563

      

แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ. 2563

      

มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ พ.ศ.2563

      

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965