องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
แผ่นพับ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ

     

แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     

ประกาศเจตนารมณ์คุณธรรมเป้าหมายขององค์กร (ปัญหาที่อยากแก้ และความดีที่อยากทำ) ประจำปี พ.ศ. 2565

     

ประกาศใช้แผนเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันกันทุจริต

     

ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างร่วมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรไร้ทุจริตคอรัปชั่น

     

ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู พนักงานจ้าง สมาชิกสภา อบต.และผู้นำชุมชน ร่วมกิจกรรมในการแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น และอบรมการป้องกันการทุจริต

      

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปี 2561 - 2564

      

นโยบาย มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่างใส่ ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

      

 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965