องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
- ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2557

      

คู่มือการปฏิบัติงานเบี้ยยังชีพ อบต.โชกเหนือ

      

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

      

คู่มือความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.2539

      

คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

      

คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

      

คู่มือการปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ

      

คู่มือการลาของพนักงานส่วนท้องถิ่น

      

วินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น

      

12 3 4
 
 
 
 
 
 
 
 


ศุกร์ ที่ 7 ตุลาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965