องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
แบบคำร้องขอรับความช่วยเหลือ

      

การขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ

      

การรับชำระภาษีป้าย

      

การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)

      

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี

      

การขออนุญาตรื้อถอนอาคารตามมาตรา 22

      

การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21

      

การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ าหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหารพื้นที่ไม่ เกิน 200 ตารางเมตร

      

ขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร

      

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965