องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
รายงานการติดตามและประเมินผลควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      

ประเมินผลการตรวจสอบภายในประจำปี 2563

      

รายงานการสอบทานการประมินผลการควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน

      

รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

      

คำสั่ง ปรับปรุงการแบ่งงานและการมอบหมายหน้าที่ภายใน

      

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบควบคุมภายใน

      

 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965