องค์การบริหารส่วนตำบลโชกเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์  เต็มที่เต็มใจ รับใช้ประชาชน.........  

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงานพนักงานขับรถบรรทุกน้ำกรณีส่งน้ำอุปโภค–บริโภค

      

ขั้นตอนการดำเนินงานด้านการสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค

      

ขั้นตอนการดำเนินงาน ด้านการช่วยเหลือเหตุสาธารณภัยกรณีฉุกเฉิน

      

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน

      

ขั้นตอนการปฏิบัติงานการระงับอัคคีภัย

      

ขั้นตอนการปฏิบัติงานหน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน

      

กระบวนงานบริการด้านงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน

      

การรับนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา (ส่วนการศึกษา)

      

การแจ้งถมดิน (กองช่าง)

      

12 3
 
 
 
 
 
 
 
 


พฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565

การไม่รับของขวัญ_page-0001
banner-16977
banner-16974
banner-16972
banner-16971
banner-16970
banner-16969
facebook
banner-16967
webmail
banner-16965